Agenda BRZO+

{"tabBasic":{"type":"events","title":"Agenda BRZO+","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":true,"autoRefresh":true},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"118244"},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

Brzoweb

Gemeenten en provincies hebben een aantal uitvoerende taken op het terrein van het omgevingsrecht  ondergebracht in omgevingsdiensten.

De provincie, waar het Brzo-bedrijf is gevestigd, is bevoegd gezag. De Brzo-omgevingsdiensten werken  samen aan een uniforme uitvoering van de VTH-taken voor bedrijven die vallen onder het Brzo en vergelijkbare bedrijven  (categorie 4 van de Richtlijn industriële emissies, RIE4).

Zij houden in BRZO+-verband toezicht op naleving van de Brzo-wetgeving, samen met Inspectie Sociale  Zaken en Werkgelegenheid, Veiligheidsregio’s en Rijkswaterstaat of een waterschap.

Het Brzoweb is een besloten werkomgeving waarin deze diensten samenwerken aan een uniforme uitvoering van hun taken voor bedrijven die vanwege activiteiten met risicovolle stoffen vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo 2015). Deze bedrijven zijn verplicht om naast de milieuvergunning te voldoen aan eisen uit het Brzo 2015.   

De Brzo-uitvoeringsdiensten werken samen in het landelijk programma BRZO+. Informatie hierover is ook te raadplegen op de openbare website van het programma.

 

 

 

 

Cookie-instellingen